دو مدل جابجایی درجات صدا

جابجایی درجات صدا و پرش میان درجات صدا را قفز می گویند. قفزات از ابزارهای مهم قدرت تنغیم و تنویع است. قفزات به دو شکل اجرای می شوند:

الف): پرشی/ پرشهای 5/2 ، 5/3 و 6 پرده ای

ب): پویشی / پرش های درجه به درجه یا مدّرج

نظرات بسته شده است.