هدر سایت
- -

دو موضوع در تنظیم ملودی

در تنظیم ملودی دو موضوع باید همواره مورد توجه قرار گیرد:

الف): نقش داشتن تمام درجات صوتی بکارگیری شده از ابتدا تا انتهای ملودی و وجود تحرک

ب): پایان مطبوع ملودی