هدر سایت
- -

دو موضوع در موسیقی صدا

در موسیقی صدا دو موضوع مطرح است:

الف): معماری صدا – ساختار و کمیت چینش درجات صدا که مربوط به پردازش ملودی است.

ب): نمایش صدا – کیفیت و نحوه اجرای درجات صدا که مربوط به مسائل پردازش صدا است.