هدر سایت
- -

دو نوع واجب در تجوید

در تجوید دو نوع واجب وجود دارد:

الف): واجب شرعی – رعایت حدود الفاظ، آن چیزی که در شرع از قرآن خوان خواسته شده است

ب): واجب صناعی – رعایت و دقت در اجرای قوانین و حدود الفاظ که نشانه مهارت است و توسط قاریان انجام می شود