هدر سایت
- -

راه هاي ايجاد بكاء در تلاوت

 

براي ايجاد حالت بكاء در تلاوت بايد حداقل به موارد ذيل توجه كرد:

1 – مسائل معنوي و ارتباط با خداوند

2 – مطالعه تفاسير و بخصوص مباحث كلام

3 – استفاده از فنون لحني ايجاد كننده آن

4 – استفاده از فنون صوتي ايجاد كننده آن

5 – طنين و رنگ صداي قاري

6 – استفاده از نغمات ايجاد كننده بكاء (البته به طور خاص)

7 – محل قرائت قرآن كريم

8 – زمان قرائت قرآن كريم

9 – مسائل روحي و فكري

10 – نگرش قاري به مفاهيم قرآن كريم

11 – آيات محل قرائت

و ….