هدر سایت
- -

رتّه و لثغه در خوانش کلمات

از جمله اشکالات حوزه الفاظ، وجود رتّه و لثغه در خوانش کلمات است. رته به معنی گیرکردن و حالتی از لکنت در زبان است که موجب عدم تلفط صحیح حرف شده و لثغه نیز به معنی قفل شدن زبان در تلفظ یک حرف خاص است که ممکن است پدید آید. هر دو مورد نیز به علت عدم ورزیدگی زبان بوجود می آید.