هدر سایت
- -

ردیف های تونال مقام راست

ردیف های تونال مقام راست به شرح زیر است:

الف): راست قرار یا جنس راست

ب): راست نوا

ج): راست کردان