هدر سایت
- -

ردیف های قابل اجرا در درجه هشتم مقام راست

در درجه هشتم مقام رست می توان موارد زیر را اجرا نمود:

الف): ردیف رست کردان

ب): مقام حسینی – انتقال از رست کردان به بیات محیر با انتقال یک درجه صوتی بالاتر

ج): مقام دَلَنشین – انتقال از درجه هشتم رست به جنس صبا

د): انتقال به سگاه – انتقال از درجه هشتم رست به ثلاثی سگاه با انتقال دو درجه صوتی بالاتر

ذ): انتقال به حجاز – انتقال از رست کردان به حجازمحیر با انتقال یک درجه صوتی بالاتر