هدر سایت
- -

ردیف های نغماتی مقام صبا

ردیف های نغماتی مقام صبا شامل موارد زیر است:

الف): صبا دوگاه                       ب): صبا نوا                     ج): صباحسینی

د): صباعجمی (صباعجم)           ذ): صبا محیر