رعایت میزان زمان سکوت میان قطعات

رعایت میزان زمان سکوت میان قطعات باید مورد دقت قرار گیرد تا موجب افت جاذبه و افت توجه به اجرا نگردد.

نظرات بسته شده است.