روش اوج گیری

اجرای ردیف مشخصی که موجب افزایش درجه صوتی پایه قاری شود را روش اوج گیری می گویند. روش های انتقال درجه صوتی تحت این عنوان شناخته می شوند.

نظرات بسته شده است.