هدر سایت
- -

روش های وقف مختوم به ضمه

در کلماتی که مختوم به ضمه هستند می توان از روش های وقف زیر استفاده کرد:

الف): وقف اسکان                    ب): وقف روم                  ج): وقف اشمام