هدر سایت
- -

ریتم در تلاوت قرآن

ریتم در تلاوت قرآن به معنی ایجاد نظم خاص بر اساس اسلوب قرائت در استفاده از درجات صوتی و ترکیب درجات صوتی است به طوری که موجب ملودی سازی شود. تفاوت مهم ریتم در تلاوت با ریتم در موسیقی، میزان بندی و انداز میزانهاست.