هدر سایت
- -

زمان ارزش تحریر

زمانی می توان به ارزش تحریر پی برد که اگر تحریر اجرا نشود و سپس اجرا شود، خلأ آن محسوس باشد.