هدر سایت
- -

زمان رهایی از تقلید در ردیف

به محض اینکه ابزارهای لحنی در تقلید حاصل شد، تقلید در ردیف رویه ای اشتباه می باشد. این ابزارها شامل صدا و فرم قرائت، تنظیم لحنی، تحریرها، استفاده از نغمات، شناخت نسبی ردیف لحنی و ….

تقلید بعد از تقلید اشتباه می باشد.