هدر سایت
- -

زنجیره های تحریری

زنجیره های تحریری به سه شکل، ایجاد می شود:

الف): تکرار عین به عین                         ب): تکرار سکانسی                        ج): تکرار گسترش یافته