ساکن ها در موضوع نبر

ساکن ها در موضوع نبر به سه بخش علامت ساکن، حروف مدی و تشدید تقسیم می شوند و هر کدام دارای قوانین مخصوص به خود می باشند.

نظرات بسته شده است.