هدر سایت
- -

سبک های لحنی

سبک های لحنی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

الف): سبک باز که سبکی است که امکان دخل و تصرف لحنی به صورت عمده در آن وجود دارد

ب): سبک بسته که سبکی است که امکان دخل و تصرف لحنی به صورت عمده در آن وجود ندارد