هدر سایت
- -

سطوح شناخت مقامات

سطوح شناخت مقامات به ترتیب زیر است:

الف): اطلاعات که شامل مواردی در خصوص تاریخچه، فواید، کاربری مفهومی و … می باشد.

ب): کلیات که در این بخش متعلم فضای مایه موسیقایی یک مقام را نسبت به مقام دیگر تشخیص می دهد.

ج): مقامات که در این بخش متعلم مقامات مرکبی که در یک مقام قابل اجرا هستند را می شناسد.

د): درجات که در این بخش آشنایی با تمام درجات صوتی مقام برای انجام مدولاسیون ها صورت می پذیرد.

ذ): جلوات که در این بخش مقام با جلوه ها، زخارف و تکنیک های مربوطه اجرا می شود و خلاقیت هنری بروز می کند.