هدر سایت
- -

سعید مسلم – حشر آیات ۲۰ تا آخر، مرسلات ۱ تا ۲۴، بروج ۱۲ تا آخر، طارق ۱ تا ۸