هدر سایت
- -

سعید مسلم – رحمن آیات ۲۶ تا آخر، نازعات ۲۷ تا ۳۵، تکویر آیات ۱ تا ۱۴