هدر سایت
- -

سلیقه هنری

سلیقه هنری متشکل از دانش + تکنیک و ذوق است و زمانی می توان گفت که سلیقه لحنی تقویت می شود که آگاهی های مختلف و مهارتهای مختلف توسط متعلم کسب گردد.