سلیقه هنری

تکنیک اجرا + دانش اجرا + مهارت اجرا از مؤلفات مهم سلیقه هنری است. سلیقه هنری به موضوعات مختلف صوت، تنغیم و الفاظ تسری پیدا می کند

نظرات بسته شده است.