هدر سایت
- -

سه دسته مهارتهای لحن

مهارتهای لحن به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود:

الف): مهارتهای مربوط به لفظ لحن

ب): مهارتهای مربوط به حال لحن

ج): مهارتهای مربوط به نغم لحن