هدر سایت
- -

سه عنصر اصلی اجرای یک تلاوت استاندارد

سه عنصر اصلی اجرای یک تلاوت استاندارد شامل کوک شروع، ردیف لحنی و روش مدولاسیون باید همواره مورد دقت قرار گیرد و عدم توجه به هر کدام از این موارد باعث خلل در تلاوت و فشار در صدا می گردد.