هدر سایت
- -

سه مؤلفه مهم ترتیل

در ترتیل خوانی توجه به سه آیتم کیفیت طنین صدا، تحرک و رعایت اسلوب ترتیل در اولویت قرار دارد.