سه مؤلفه مهم در تقلید شنیداری

در تقلید شنیداری باید سه مؤلفه مهم، به منظور ایجاد تمرکز در اجرا مورد توجه قرار گیرد:

الف): استماع مکرر قطعه ای که مشخص شده است

ب): همخوانی با الگو و قرائت مکرر آن

ج): تمرین در سکوت و ضبط صدای خود

نظرات بسته شده است.