هدر سایت
- -

سه مرحله اخذ مهارت اداء و تجوید

در فراگیری تجوید باید سه مرحله اتفاق افتد:

الف): مرحله اقراء که استاد بر شاگرد می خواند تا شاگرد نحوه خواندن صحیح را با دقت گوش کند و یا شاگردی که بر مسائل تجویدی آشنایی دارد بر استاد می خواند و استاد اشکال وی را برطرف می کند.

ب): مرحله تلقی که در این مرحله، شاگرد نحوه و کیفیت اداء را از استاد خود اخذ می کند. این اخذ به صورت شنیداری و دیداری اتفاق می افتد.

ج): مرحله عرضه که شاگرد تلقی خود از استاد را برای وی اجرا می کند تا از اجرای صحیح آن مطمئن گردد.