سه مرحله مهم مهارت آموزی

در مهارت آموزی سه مرحله مهم وجود دارد:

الف): ادراک و فهم

ب): هماهنگی – مطابقت دانسته ها با عوامل اجرایی (تطابق ذهنیات با حنجره)

ج): تکرار هوشمندانه و اجرا – راه رسیدن به مرحله اجرا، مرور و تکرار است. بهره گیری از روش های مختلف تمرین نقش بسیار مهمی در تکرار هوشمندانه دارد.

نظرات بسته شده است.