هدر سایت
- -

سه مرحله کلی در تقلید

در تقلید طی کردن سه مرحله زیر مهم و ضروری است:

الف): تخصیص

ب): تکمیل

ج): تطبیق