هدر سایت
- -

سه مشکل حنجره

مشکلات حنجره به سه دسته تقسیم شده است:

الف): مشکلات کارکردی

بد استفاده کردن از صدا، خندیدن زیاد، گریه و … همگی از جمله مشکلات کارکردی حنجره می باشد.

ب): مشکلات عصبی

برای رفع مشکلات عصبی باید از محیط های تنش زا دوری کرد. بررسی و درمان مشکلات عصبی با نظر روانشناس و گاهاً روانپزشک صورت می پذیرد.

ج): مشکلات عضوی

بخشی از حنجره به دلیل ضربه، تورم، ندول، پولیپ و …. دچار مشکل می شود که این موارد از جمله مشکلات عضوی حنجره می باشد.