سه ملودی در قسمت جنس مقام نهاوند

در قسمت جنس مقام نهاوند، سه ملودی وجود دارد که می تواند به عنوان ابزار تحرک نغمی مورد استفاده قرار گیرد:

الف): نهاوند چهارگاه با رکوز بر درجه 4 جنس نهاوند

ب): نهاوند راست با رکوز با درجه 1 جنس نهاوند

ج): نهاوند کردی با رکوز بر درجه 3 جنس نهاوند

نظرات بسته شده است.