هدر سایت
- -

سه نوع صدا در منطقه صوتی انسان

سه نوع صدا در منطقه صوتی انسان وجود دارد و شناخت این مناطق برای تمرینات صوتی لازم است:

صدای سینه ای: پایین ترین درجه صدا تا درجه ششم یا هفتم صدا (از پایین به بالا) را صدای سینه می گویند.

صدای میانی: از درجه ششم یا هفتم صدای سینه ای تا شش درجه بالاتر را صدای میانی می گویند.

صدای سری: از آخرین درجه صدای میانی به بعد (به بالا) هر مقدار صدایی که وجود داشته باشد را صدای سری می گویند.

* سیب گلو در صدای سینه ای در پایین حالت خود و در صدای سری در بالاترین وضعیت خود قرار دارد.