هدر سایت
- -

سکوت های تلاوت

سکوت های میان قطعات و جملات لحنی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف): سکوت های تحقیقی که تحت قوانین مختلف است.

ب): سکوت های تدویری که ۱ ثانیه می باشد.

ج): سکوت های تحدیری که کمتر از ۱ ثانیه است.