هدر سایت
- -

سکوت

سکوت جزو بافت ملودیک محسوب می شود و توجه آگاهانه به آن موجب پخته شدن تنغیم می شود. سکوت به دو نوع سکوت ذاتی که مربوط به حروف است و سکوت تنغیمی که مربوط به بافت موسیقایی است تقسیم می شود. اصولاً سکوت ها موجب شنیده شدن بهتر ملودی می شوند.