هدر سایت
- -

شخصی سازی در یادگیری

برای بروز خلاقیت لحنی ابتدا باید فن و یا هر چیز دیگری که مهارت لحنی محسوب می شود، باید به صورت شخصی تبدیل شود. این قانون تحت عنوان شخصی سازی در یادگیری شناخته می شود.