هدر سایت
- -

شفافیت حروف در اوج و بم صدا

در اجرای قطعات بم و اوج نباید شفافیت حروف کاسته شود. از مهمترین مهارتهای مربوط به هنرهای آوازی، رعایت محدودیتها و الزامات الفاظ و حروف است.