هدر سایت
- -

شناخت تعطیش در تجوید

شناخت مسئله بسیار مهم تعطیش در آواشناسی در کیفیت فصاحت نقش مهمی دارد. تعطیش به معنی میل تلفظ یک حرف به حرف هم مخرج یا همجنس است. برای مثال تعطیش حرف جیم با گیرش ضعیف، حالت صدای (ژ) و با گیرش زبان به سمت جلوی دهان، حالت صدای سین را ایجاد می کند. تعطیش در حروفی که همجنس هستند بیشتر اتفاق می افتد.