جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

شناخت تعطیش در تجوید

شناخت مسئله بسیار مهم تعطیش در آواشناسی در کیفیت فصاحت نقش مهمی دارد. تعطیش به معنی میل تلفظ یک حرف به حرف هم مخرج یا همجنس است. برای مثال تعطیش حرف جیم با گیرش ضعیف، حالت صدای (ژ) و با گیرش زبان به سمت جلوی دهان، حالت صدای سین را ایجاد می کند. تعطیش در حروفی که همجنس هستند بیشتر اتفاق می افتد.