شناخت ساختارهای تحریری

شناخت ساختارهای تحریری به لحاظ کشش و تحریر در انتخاب و اجرای مدل تحریرهای تلاوت نقش بسیار مهمی دارد و به قاری کمک می کند که در انتخاب فرم تحریرها بهتر و هوشمندانه عمل کند.

نظرات بسته شده است.