شناخت صدای هنری

در شناخت صدای هنری، آشنایی با سه مؤلفه بسیار مهم است:

الف): وجود صحت و دقت که منظور سالم و سلامت بودن تولید و منشأ صداست. برای مثال کسیکه خیشومی می خواند دارای منشأ صوتی سالمی نیست.

ب): توازن و عدم افراط که منظور عدم وجود کی عامل افراطی در صوت است مانند استفاده مفرط از تحریرها یا شدت صدا و …

ج): وقار که منظور وجود طمأنینه و اجرای سنگین است که این عامل در میان قاریان با عنوان خشوع شناخته می شود.

نظرات بسته شده است.