هدر سایت
- -

صدای انفمی

مدل صوت و صدایی که در تلاوت قرآن مورد استفاده قرار می گیرد، صدای انفمی می باشد. صدای انف (بینی) + فمی (دهان). در تلاوت، علی الدوام صدا بین دهان و بینی در حال جابجایی می باشد و تمرکز صدا بر روی یک قسمت، کمتر صورت می گیرد.