صدای سرد و گرم

اصوات بر اساس تأثیرگذاری و قدرت پردازش صوت، به صدای سرد و گرم تقسیم می شوند. میزان فتح دهان و فرم دهی به دهان نقش بسیار مهمی در پردازش صوت دارد.

نظرات بسته شده است.