هدر سایت
- -

صدای لحنی

صدای لحنی صدایی است که حاوی تکنیک های صوتی و پردازش های مناسب صوتی باشد. به این جهت لحنی نامیده می شود که زمینه اجرای سایر کارهای لحنی را فراهم می کند.