هدر سایت
- -

صدای گرم

استفاده از ولوم باید به صورت مستمر در اجرا مورد توجه قرار گیرد. استفاده مستمر از ولوم صدا موجب گرمی صدا خواهد شد. اصطلاح صدای گرم مربوط به کیفیت پردازش صدا و مسئله ولوم می باشد. ولوم از مؤلفات صوت موسیقایی است و ارزش صوت موسیقایی را افزایش می دهد.