هدر سایت
- -

عامل مهم در جذابیت تحریرها

جذابیت در اجرای تحریرهای تند، به وضوح و شفافیت دندانه های تحریری آن بستگی دارد.