هدر سایت
- -

عبدالباسط محمد عبدالصمد – حج آیات ۲۳ تا ۳۷، حاقه ۱ تا ۱۸