هدر سایت
- -

عبدالباسط محمد عبدالصمد – شوری ۵۲ تا آخر،قاف ۱ تا ۸