هدر سایت
- -

عبدالفتاح طاروطی – یس آیات ۶۹ تا آخر، صافات ۱ تا ۱۱