هدر سایت
- -

عدم استفاده از تحریرهای تحقیقی در ترتیل

از تحریرهای مدل تحقیقی نباید در ترتیل استفاده کرد. بعضی از تحریرهای قرائت تحقیق، کند و با فاصله اجرا می شوند لذا نمی توان در ترتیل از آنها استفاده کرد.