علم قرائت

علم قرائت علمی مربوط به الفاظ است و در آن در خصوص کیفیت لفظ صحبت می شود. مطالبی همچون تجوید، اداء، اختلاف قرائات، وقف و ابتدا از جمله موضوعاتی است که در این علم صحبت می شود اما به طور خاص، منظور از علم قرائت، علم مربوط به اختلاف قرائت میان قراء سبعه و عشره می باشد.

قرائت علمی است که متکی بر تبعیت و شنیدن است لذا علمای قرائت در مورد آن می گویند القرائه سنت متبعه. بر همین اساس موضوع علم قرائت، الفاظ قرآن است {کیفیه النطق بالفاظ القرآن}

نظرات بسته شده است.